Veel gestelde vragen

Klik op onderstaande vragen om het antwoord zichtbaar te maken. Sommige vragen zullen (bij een intentiebesluit) beantwoord worden in de loop van volgend schooljaar na de onderzoeksfase.

 

Waarom een fusie?

De school De Wijngaard is qua leerlingenaantal onder de opheffingsnorm van de gemeente gekomen. Wanneer dit zo blijft dan zal de school de komende jaren moeten sluiten. Het bestuur van Meer Primair heeft zichzelf tot doel gesteld om kwalitatief uitstekend onderwijs vanuit zowel katholiek als protestants-christelijk grondslag te geven. Het bestuur wil proactief handelen door te onderzoeken of een fusie tussen Vredeburg en De Wijngaard kansen biedt om dit te blijven realiseren.

 

Hoe komt het bestuur tot een intentiebesluit over fusie?

Om tot een gedegen besluit te komen, onderzoeken we de gevolgen van de voorgenomen fusie voor beide scholen. Deze onderzoeksfase bestaat uit drie stappen:

Verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens;
Omgevingsonderzoek;
Interviews met bestuur, directie, personeel en ouderpanels.
Aan de hand van de verkregen informatie neemt het bestuur in juli 2017 een intentiebesluit, waarna de intentiefase ingaat. Gedurende deze fase legt het bestuur het intentiebesluit voor aan de beide MR-en.

 

Hoe ziet die onderzoeksfase er precies uit?

Gedurende de onderzoeksfase verzamelen we zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens. We kijken naar kansen en bedreigingen op onderwijs- en personeelsgebied en naar PR en concurrentie. Ook kijken we naar de leerlingprognoses, personele kengetallen, gebouwen en onderhoud en de financiën. Als deze gegevens bekend zijn, houden we een omgevingsonderzoek. De onderzoeksfase sluiten we af met interviews met bestuur, directie, personeel en ouderpanels.

Op basis van de onderzoeksfase neemt het bestuur een intentiebesluit over de voorgenomen fusie.

 

Op basis van welke argumenten komt het bestuur tot een intentiebesluit?

Het bestuur zal onder andere kijken naar:

Onderwijskundige voordelen;
Efficiency en effectiviteit;
Tegengaan kwetsbaarheid;
Behoud van zowel Katholieke als Protestants Christelijke identiteit.

 

Welke scenario's worden bekeken in de onderzoeksfase?

Tijdens de onderzoeksfase bekijken we de voor- en nadelen van een fusie. Daarnaast kijken we ook welke andere vormen van samenwerking mogelijk zijn.

 

Hoe wordt de achterban betrokken en bevraagd?

Deze website brengt continu informatie over de voortgang van de voorgenomen fusie. Tijdens de onderzoeksfase houden we interviews met personeel, ouderpanels en directie. Ook zullen we ouderavonden/informatiebijeenkomsten organiseren om u op de hoogte te houden van de voortgang rond de voorgenomen fusie. Zodra het bestuur een intentiebesluit heeft genomen, legt zij dit voor aan de MR-en.

 

Zijn de bedreiging van fusie voldoende in kaart gebracht?

Tijdens de onderzoeksfase spreken we met verschillende gremia waarbij bedreigingen en kansen besproken worden.

 

Op welke manier wordt tijdens een mogelijke fusie rekening gehouden met het verschil in grootte van beide scholen?

Het bestuur ziet beide scholen als gelijkwaardige partners die echter een ongelijke uitgangspositie hebben. De Wijngaard is nu eenmaal kleiner en kwetsbaarder dan Vredeburg. Bij een eventuele fusie zullen we rekening houden met de ongelijke uitgangspositie. We zien de teams van beide scholen als gelijkwaardige partners. Net zoals we de leerlingen van beide scholen even belangrijk vinden.

 

Hoe behouden we specifieke christelijke of katholieke identiteit (waarop ouders de school hebben gekozen)?

In onze ogen kan een fusie er voor zorgen dat beide identiteiten behouden kunnen blijven. In een later stadium zullen we kijken hoe dat vorm moet krijgen. In den lande zijn er gelukkig genoeg voorbeeld van succesvolle samenwerkingen tussen katholieke en protestants-christelijke scholen. De fusie van Meer Primair is hier een voorbeeld van.

 

Hoe blijft de hoogwaardige kwaliteit van het onderwijs behouden bij een fusie?

Dit is hoofddoelstelling 1 van het bestuur Meer Primair en alle scholen die onder het bestuur vallen. Bij een fusie is dit dus ook hoofddoel. De fusie moet de scholen versterken en beter faciliteren om kwalitatief goed onderwijs te geven.

 

Blijft er voldoende aandacht voor kinderen met speciale behoeftes (voorlopers en achterlopers)?

Ja deze kinderen blijven de aandacht krijgen die zij nodig hebben en verdienen.

 

Wat zijn de mogelijkheden om de leerkrachten te ontzien in drukke periodes?

Leerkrachten kunnen via het zogenaamde taakbeleid worden gefaciliteerd. Tijdens een eventueel fusieproces zullen zij extra uren voor zaken rondom de fusie krijgen. Daarnaast wordt vanuit het bestuur van Meer Primair extra gefaciliteerd.

 

Wat zijn de financiële consequentie voor de beide ouderverenigingen bij een fusie?

Deze vraag zal (bij een intentiebesluit) beantwoord worden in de loop van volgend schooljaar na de onderzoeksfase.

 

Op welke wijze gaan de teams zorgen dat er 1 team wordt gesmeed?

Deze vraag zal (bij een intentiebesluit) beantwoord worden in de loop van volgend schooljaar na de onderzoeksfase.

 

Waarin onderscheidt De Wijngaard zich?

Dit antwoord volgt binnenkort.

 

Waarin onderscheidt Vredeburg zich?

Dit antwoord volgt binnenkort.

 

Hoe gaan andersoortige leerlijnen/methodes bij elkaar aansluiten?

Deze vraag zal (bij een intentiebesluit) beantwoord worden in de loop van volgend schooljaar na de onderzoeksfase.

 

Kunnen huidige klassen bij elkaar blijven?

Deze vraag zal (bij een intentiebesluit) beantwoord worden in de loop van volgend schooljaar na de onderzoeksfase.

 

Hoe wordt de nieuwe groepsindeling en -grootte bepaald?

Deze vraag zal (bij een intentiebesluit) beantwoord worden in de loop van volgend schooljaar na de onderzoeksfase.

 

Wat wordt de verdeling van klassen en kinderen?

Deze vraag zal (bij een intentiebesluit) beantwoord worden in de loop van volgend schooljaar na de onderzoeksfase.

Wat zijn de prognoses voor groepsgrootte?

Deze vraag zal (bij een intentiebesluit) beantwoord worden in de loop van volgend schooljaar na de onderzoeksfase.

 

Is een continurooster mogelijk?

Deze vraag zal (bij een intentiebesluit) beantwoord worden in de loop van volgend schooljaar na de onderzoeksfase.

 

Kunnen er al gezamenlijke schoolactiviteiten gaan plaatsvinden, bijv sportdag?

Deze vraag zal (bij een intentiebesluit) beantwoord worden in de loop van volgend schooljaar na de onderzoeksfase.